Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności

Numer umowy UDA-POIG.01.03.01-14-041/12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I. Badania i Rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

Okres realizacji 28.05.2013 r. – 30.06.2015 r.

Beneficjent: ​Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Konsorcjant biznesowy: FIBERCARE (dawniej SILCAR) Sp. z o.o., ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice.

Projekt „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” realizowany jest przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w skład którego wchodzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Partner biznesowy – FIBERCARE (dawniej SILCAR) Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pieczywa jasnego pszennego i makaronu o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego wykazujących działanie prozdrowotne, opracowanie nowatorskiej technologii produkcji ziarna pszenicy, z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego i ograniczenia zanieczyszczenia azotem wód podziemnych na terenach rolniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie nowych produktów rynkowych.  W ramach Projektu zaplanowano kompleksowe badania dotyczące głównych ogniw łańcucha produkcji wyrobów zbożowych: od producenta ziarna do konsumenta oraz badania rynku. Aplikacyjny wymiar Projektu ukierunkowany jest na bezpośrednie zastosowanie wyników zrealizowanych badań w praktyce gospodarczej, na potrzeby rynku zbóż i produktów zbożowych w zupełnie nowej linii technologicznej, obniżającej kaloryczność wyrobów piekarskich z jasnego pieczywa i makaronu. Umożliwi to producentom pieczywa i makaronu uzyskanie nowych technologii produkcji oraz wytworzenie nowych, innowacyjnych produktów zbożowych, dla rozwoju ich działalności i umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku. Będzie wspierać producentów rolnych w zakresie spełnienia oczekiwań surowcowych branży młynarsko-piekarskiej i oddziaływać pozytywnie na czystość wód na terenach rolniczych. W wyniku realizacji Projektu nastąpi wdrożenie do produkcji prozdrowotnego pieczywa jasnego i makaronu, co może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie udziału w Polsce ludzi z nadwagą, otyłością i cukrzycą, w tym młodzieży szkolnej.

W projekcie realizowane są następujące zadania badawcze:

Zadanie 1 Analiza rynku produktów zbożowych i zachowań konsumentów (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Zadanie 2 Innowacyjne technologie uprawy zbóż, w celu uzyskania surowca wysokiej jakości do produkcji wyrobów zbożowych o obniżonej kaloryczności i wysokiej wartości dodanej (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Zadanie 3 Monitorowanie wybranych elementów środowiska naturalnego w produkcji zbóż z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zadanie 4 Innowacyjne technologie produkcji wyrobów zbożowych o właściwościach prozdrowotnych (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Zadanie 5 Doskonalenie technologii produkcji wyrobów zbożowych o właściwościach prozdrowotnych w skali półtechnicznej i technicznej oraz określenie  poziomu satysfakcji konsumentów dla innowacyjnych produktów zbożowych – Partner biznesowy – FIBERCARE (dawniej SILCAR) Sp. z o.o.

Zobacz film z realizacji projektu: